การลงเวลาปฏิบัติราชการ
การลงเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)

รายงานสรุปการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ของ สป.กค. และ สร. ประจำวัน